fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

I mange år har rus og psykiske lidelser vært et utbredt problem i Norge, og mange kjenner noen eller har noen i familien som sliter med dobbelt-diagnoser.  Personer med alvorlige psykiske sykdommer er mer utsatt for å kunne utvikle ruslidelser enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelse (Rus- Og Psykiske lidelser). Mange undersøkelser underbygger at alvorlig psykisk syke mennesker svært ofte også utvikler rusproblemer. Dette er også å se i omvendt rekkefølge, at mennesker som er avhengig av alkohol, rusfremkallende medikamenter, eller narkotiske stoffer svært ofte blir psykisk syke av bruket.

I kjølvannet av dette så slår forskning fast at behandlingen av rusavhengighet og psykisk sykdom blir mer effektiv når den ses i sammenheng. Og mange mener at det å behandle mennesker som har psykiske lidelser og fortsatt er aktive i rusen blir nesten umulig. Om den aktive rusingen skal fjernes først så kreves det svært ofte en innleggelse på et behandlingssenter. Polikliniske samtaler blir da mindre egnet ettersom pasientene ofte sliter med å holde seg rusfrie mellom de avtalte timene.

Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet, men heldigvis er dette i mange tilfeller et forbigående problem.

De vanligste psykiske lidelsene som kan knyttes direkte til rusproblemer er angst og depresjon. Hvem som rammes er avhengig av flere faktorer. For eksempel er det flere med psykiske helseproblemer i grupper med lav inntekt og utdannelse. Utslagsgivende er også høyt alkoholforbruk. For kvinner er fysisk inaktivitet forbundet med økt risiko for å utvikle større psykiske plager. (Helse- og levekårsundersøkelsen,1998).

Cirka 7 – 8 prosent (omkring 70.000) mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles.

Heldigvis så finnes det hjelp. 

Vi på Kildevangen har i en rekke år hjulpet mange som sliter med alkoholproblemer, lettere psykiske lidelser og rusproblemer.

Våre klienter kommer fra hele Norge og vi har et tilbud som tilpasses hver og en med individuell behandling.   

Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte. 

Alkohol-piller-utbrenthet

Ring oss gjerne på 61162800 for mer mer informasjon.

 

Call Now Button