fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

22.10.2023

Alkoholisme og pårørende

Alkoholmisbruk påvirker sjelden kun den som drikker, men har som oftest konsekvenser for de pårørende, ikke minst familiemedlemmer og andre nære. I dagens blogg ser vi nærmere på pårørende-situasjonen!

Alkoholisme og barn

Alkoholmisbruk har som regel negative konsekvenser for langt flere enn den som drikker, og konsekvensene rammer kanskje spesielt barn som har foreldre med alkoholproblemer. Disse barna står ofte i store påkjenninger, og kan oppleve uforutsigbarhet, skam, trusler og vold. De får gjerne også tidlig et større ansvar og oppgaver som skal tilhøre og gjøres av voksne – og ikke et barn.

Illustrasjon: barn er gjerne de første som blir skadelidende når en eller begge foreldre sliter med alkoholproblemer.

Høye tall

Denne byrden for barna har også en prislapp for samfunnet som helhet. Beregninger fra Oslo Economics viser at den tapte livskvaliteten pårørende opplever, koster samfunnet mellom 9,2 og 17,2 milliarder kroner hvert år. I tillegg kommer kostnader som produksjonstap på jobb for pårørende i voksen alder og behandlingskostnader i helsevesenet. Bak disse store tallene befinner livene til barn og andre pårørende til de som har alkoholproblemer.

Negative konsekvenser

Forskning har påpekt at det i gjennomsnitt er minst tre personer i nær familie som berøres for hver person som sliter med alkoholmisbruk. Selv normal alkoholbruk kan ha negative konsekvenser for venner og familie. Barn av foreldre med alkoholbrukslidelse eller risikofylt alkoholkonsum har oftere ulike psykososiale problemer, økt risiko for negative livshendelser i oppveksten og er mer utsatt for vold, overgrep, mishandling og omsorgssvikt. Disse barna har også en høyere sannsynlighet for å utvikle rusproblemer og psykiske lidelser senere i livet.

Uro og bekymring

Belastningen ved å ha en venn eller et familiemedlem med alkoholproblemer kan være stor; barn kan påvirkes på en rekke områder og alkoholproblemer kan medføre uro og bekymring for familiemedlemmer. Pårørende til alkoholikere, på samme vis som alkoholikere selv, kan også oppleve større fravær på jobb, miste muligheter til utdanning og ha perioder der de er mindre produktive på jobb. Mange pårørende trenger også oppfølging av helsetjenesten. I tillegg til dette har pårørende til alkoholikere en økt risiko for voldsutsettelse, da partnervold øker i hyppighet når det drikkes mye.

Illustrasjon: pårørende til personer med alkoholproblemer opplever ofte mye bekymring og uro.

For å summere opp dette innlegget: det er viktig å ta pårørendes behov på alvor, og å øke oppmerksomheten rundt deres situasjon. Pårørende utsettes ofte for mange påkjenninger, og spesielt viktig er det å skåne barn for urimelige belastninger, vold og omsorgssvikt. På Kildevangen tar vi pårørende på alvor, blant annet gjennom pårørendedager, og andre tilbud!

Call Now Button